سیستم های اندازه گیری پیشرفته

 
سرفصل های این درس شامل موارد زیر می شود:


1- آشنایی با مفاهیم اولیه اندازه گیری

2- آشنایی با سازمانهای بین المللی متولی اندازه گیری

3- آشنایی با استانداردهای اندازه گیری

4- تعاریف و اصطلاحات اندازه گیری

5- آشنایی با روش های آماری در اندازه گیری

6- تعریف خطا و انواع آن

7- تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

8- آشنایی با تجهیزات آنالوگ و دیجیتال اندازه گیری