گالری تصاویر

 
کلاس تست غیرمخرب پیشرفته، پاییز 1394کلاس تست غیرمخرب پیشرفته، پاییز 1394آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی