زمینه های تحقیقاتی

 


 زمینه های تحقیقاتی:


- تصویربرداری فراصوتی

- کاربرد فراصوت در پزشکی

- ارزیابی فراصوتی

- روش های آزمایشگاهی درفراصوت

- پراکندگی فراصوتی