علاقه مندی ها

 علاقه مندی ها

- ورزش:

فوتبال و دیگر هیچ !   

حتی یک ویدیو از قهرمانی هایی که بدست آورده ام را ندیده ام. هیچ موقع به عقب نگاه نمیکنم فکر میکنم مهمترین چیز در زندگی نگاه کردن به جلو است (فرگوسن)

 اگر توانائی آن را داشتم که چیزی را در دنیا تغییر دهم کاری می کردم که همه انسانها مطمئن باشند در هر وعده غذای کاملی خواهند خورد و هرگز گرسنه نخواهند ماند. (زیدان)

ما باید دنبال رویاهامون باشیم . این درسته اما اینکه بخوای دنبال رویات باشی تنها یه طرف قضیه هست. طرف دیگه هم اینه که تو باید دنبال هدف باشی (مورینیو)

- سرگرمی:

خانواده

سفر

مطالعه