سوابق کاری

 

 سوابق کاری
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
عنوان شغلی: استادیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک
تاریخ شروع همکاری: مهر 1391
تاریخ پایان همکاری: در حال ادامه
تلفن: 08642433342
آدرس وبسایت دانشگاه: www.iau-saveh.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: www.kari.iau-saveh.ac.ir
آدرس پستی: ساوه- کیلومتر 4 جاده نورعلیبیک- شهرک دانشگاهی خاتم الانبیا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- گروه مکانیک

- شرکت پارسا صنعت کاوه
عنوان شغلی: مدیر فنی مهندسی
تاریخ شروع همکاری: مهر 1390
تاریخ پایان همکاری: در حال ادامه
تلفن: 08642218124
آدرس وبسایت: www.parsasanatkaveh.ir
آدرس شرکت: ساوه- خیابان ولیعصر شرقی- شرکت پارسا صنعت کاوه

- شرکت کاوه الیاف
عنوان شغلی: مدیر فنی
تاریخ شروع همکاری: اردیبهشت 1389
تاریخ پایان همکاری: بهمن ماه 1389
تلفن: 08642345343
آدرس وبسایت: www.kafiber.com
آدرس کارخانه: شهر صنعتی کاوه- خیابان بیست و دوم

- شرکت عالیفرد
عنوان شغلی: رئیس تعمیرات
تاریخ شروع همکاری: بهمن ماه 1386
تاریخ پایان همکاری: شهریورماه  1388
تلفن: 0218926
آدرس وبسایت: www.sunich.org
آدرس کارخانه: شهر صنعتی کاوه- خیابان دوم

- شرکت شیشه تابان
عنوان شغلی: کارشناس مکانیک
تاریخ شروع همکاری: مردادماه 1384
تاریخ پایان همکاری: مردادماه 1385
تلفن: 08642344481
آدرس وبسایت: www.kavehglass.com
آدرس کارخانه: شهر صنعتی کاوه- خیابان هجدهم