۲۱:۱۸ - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
 
دکتر محمدرضا کاری

استادیار گروه مهندسی مکانیک