۲۰:۱۲ - پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
 
دکتر محمدرضا کاری

استادیار گروه مهندسی مکانیک